ประวัติองค์กร

ที่มาของบริษัท     

 

ประวัติบริษัท Sinko
 

                          บริษัท ซินโกะ แอร์ คอนดิชันนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด [STI] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546. ปัจจุบันโรงงานตั้งอยู่ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ. “STI” เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท Sinko Industries Ltd. สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 103 ล้านบาท 

“Sinko” ดำเนินธุรกิจเครื่องปรับอากาศส่วนกลางเช่น FCU, AHU, Chiller เป็นต้น. “Sinko” เป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงานพัฒนาระบบปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของ Sinko Group มีคุณภาพดี ทนทานดี วัสดุที่ดี ที่ลูกค้าสามารถเชื่อถือได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสำหรับโรงแรมระดับห้าดาว ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงงาน และอื่นๆ นอกจากนี้ “Sinko” ยังได้ขยายสาขาไปทั่วโลกอีกด้วย ตัวอย่างเช่น

             เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – ประกอบด้วยไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า เวียดนาม เป็นต้น

             เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ – ประกอบด้วยจีน ไต้หวัน เกาหลี เป็นต้น

             ตะวันออกกลาง – ประกอบด้วยซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต อิหร่าน

             อื่นๆ – อินเดีย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ผลิตภัณฑ์หลักๆของ STI มีดังนี้

             1.Air Side: Fan coil unit,  Air handling unit

             2.Chiller Side: Air cooled chiller, Water cooled chiller, Heat recovery unit เป็นต้น

ปรัชญาธุรกิจ / Business philosophy
“คุณภาพเป็นที่หนึ่ง  ลูกค้าสำคัญที่สุด  มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง  ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”

“Quality is the Best , Customers is the most important , Focus on Improve change , Proceed sustainable Business”

นโยบายคุณภาพ / Quality Policy
“พัฒนาเทคนิค  ควบคุมต้นทุน  มุ่งเน้นคุณภาพ  ยกระดับระสิทธิภาพการทำงาน”

“Develop our techniques , Control Cost of production , Focus on quality , Improve Work efficiency”

 

ใบรับรอง